Newsletter dla członków ZPAV Dla mediów Kontakt Aktualności Znajdź nas: Znajdź nas www.facebook.com Twitter

TARYFA OPŁAT ZA CZYNNOŚCI SĄDU POLUBOWNEGO ZPAV

Taryfa opłat za czynności Sądu Polubownego ZPAV określa zasady i tryb pobierania opłat za czynności Sądu, kosztów postępowania oraz zaliczek na pokrycie wydatków.

§ 1

Opłaty i koszty

 1. Opłaty obejmują:
  1. Wpis stanowiący opłatę stałą w wysokości 1000 złotych.
  2. Opłatę ryczałtową w kwocie 300 złotych za każde posiedzenie Sądu.
 2. Koszty przeprowadzenia czynności w postępowaniu stanowią wydatki obciążające strony postępowania, obejmujące w szczególności koszty opinii na wniosek stron, tłumaczeń, itp. – wg faktycznie poniesionych kosztów oraz zwrot kosztów uczestnictwa dla arbitrów wg stawek przyjętych przy tych rozliczeniach (w tym koszty podróży i noclegu).
 3. Do wszystkich opłat, ryczałtów, zaliczek oraz płatności z tytułu kosztów postępowania doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującą stawką.
 4. Jeżeli opłata, ryczałt, zaliczka lub płatność z tytułu kosztów postępowania jest uiszczana w walucie obcej, strona wnosi w tej walucie kwotę stanowiącą równowartość należności wyrażonej w złotych polskich według kursu sprzedaży waluty polskiej do innych walut, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności, w związku z którą należność jest pobierana.
 5. Strony dokonują wpłat na poniższy rachunek ZPAV:
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  06 1030 1508 0000 0005 0088 4002

§ 2

Zwrot opłaty w przypadku cofnięcia pozwu

W przypadku cofnięcia pozwu zarządza się z urzędu zwrot pobranej opłaty:

 1. w 90 % – gdy cofnięcie pozwu nastąpiło przed wydaniem przez Sekretarza zarządzenia o doręczeniu odpisu pozwu stronie pozwanej,
 2. w 70 % – gdy cofnięcie pozwu nastąpiło nie później niż przed ukonstytuowaniem się zespołu orzekającego,
 3. w 50% – gdy cofnięcie nastąpiło nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy.

Sąd określa czy i w jakiej mierze jedna ze stron ma zwrócić drugiej stronie poniesione przez nią koszty.

§ 3

Zaliczki na poczet wydatków

 1. Do uiszczenia zaliczek na wydatki zobowiązana jest strona powodująca czynność, z którą związany jest wydatek. W razie podjęcia takiej czynności z urzędu Sąd decyduje o tym, która ze stron zobowiązana jest do uiszczenia zaliczki na dany wydatek.
 2. Zaliczki pobiera się w szczególności na takie wydatki, jak:
  1. koszty przejazdów, zakwaterowania i diety arbitrów;
  2. wynagrodzenie biegłych i tłumaczy;
  3. koszty wynajęcia lokalu;
  4. inne wydatki niezbędne dla przeprowadzenia postępowania.

§ 4

Ostateczne rozliczenie opłat i kosztów

O ostatecznym rozliczeniu opłat, zaliczek oraz kosztów postępowania rozstrzyga Sąd w orzeczeniu końcowym. Rozliczenie następuje według obowiązujących zasad rachunkowości i księgowości.


Aktualności

Maciej Kutak z nowym stanowiskiem w Universal Music Group Maciej Kutak z nowym stanowiskiem w Universal Music Group

Maciej Kutak od 1 stycznia 2022 obejmie nowe stanowisko Chief Executive Officer, Universal Music Poland & Senior Vice President, Central Eastern Europe (CEE).
Przeczytaj więcej

Zmiany w Zarządzie ZPAV Zmiany w Zarządzie ZPAV
Więcej aktualności